Povinně
zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Mateřská škola Zlín,
U Dřevnice 206,
příspěvková organizace
Zlín-Louky, 763 02

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem příspěvkové organizace je statutární město Zlín, IČO: 00283924, se sídlem náměstí Míru 12
760 01 Zlín.

Příspěvková organizace je zřizována jako mateřská škola.

Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je zajištění všestranné péče o děti předškolního věku způsobem, který upravují příslušné obecně závazné nebo jiné právní předpisy.

Příspěvková organizace je v souladu s § 179 odst. 2 školského zákona zřízena za účelem zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání dětí přednostně přijímaných do mateřské školy dle § 34 odst. 3 školského zákona.

Příspěvková organizace je spádovou mateřskou školou ve smyslu § 34a odst. 2 školského zákona, jejíž školský obvod je tvořen, dle § 179 odst. 3 ve spojení s § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona, územím města Zlín.

3. Organizační struktura

Ředitelka:
PhDr. Ivana Vymětalová
Kontakty školy: [email protected]
Ředitelka je statutárním orgánem příspěvkové organizace a jejím jménem činí právní úkony ve všech věcech.

Bc. Michaela Menzlová,
pověřená jednáním v době nepřítomnosti ředitelky

4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa
Mateřská škola, U Dřevnice 206, Zlín-Louky

Adresa pro osobní návštěvu
U Dřevnice 206, Zlín-Louky

Telefonní čísla
Ředitelka – 577 105 537

Adresa internetové stránky
www.ms-louky.info

Adresa e-podatelny
[email protected]

Další elektronické adresy – datová schránka
yf9k4su

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1422448379, kód banky:0800

6. IČO

71007792

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Mateřská škola Mateřská škola Zlín, U Dřevnice 206, příspěvková organizace není plátcem DPH

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů:

Aktuální dokumenty naleznete vždy v dokumentech ke stažení.

9. Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje poskytnout fyzickým i právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jeho působnosti. Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Kdo a za jakých podmínek
Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba.
Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. V případě, že se žádost dotýká práv třetích osob, budou žádost a základní údaje o žadateli poskytnuty této osobě k možnosti uplatnění jejích práv.

Jak a kam se obrátit
Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu.

Možné způsoby zaslání žádosti

10. Příjem podání a podnětů

10.1. Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně.

Ústní podání:
telefonicky
osobně v kanceláři školy

Písemné podání:
žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého bydliště nebo adresa pro doručování, telefon, případně e-mail

u právnické osoby název subjektu, identifikační číslo osoby, sídlo, adresa pro doručování, telefon, případně e-mail
předmět žádosti
způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně)
datum a podpis
10.2. Opravné prostředky
Opravné prostředky (odvolání proti rozhodnutí) lze podat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje – prostřednictvím ředitelky školy.
10.3. Formuláře
viz Dokumenty ke stažení
10.4. Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace
Popisy úkonů orgánů veřejné moci – životní situace naleznete na Portálu veřejné správy.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
  • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz
11.2 Vydané právní předpisy
Škola vydává právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Jedná se o vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník není stanoven.

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou školou poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Mateřská škola výroční zprávu nemá povinnost zpracovávat. Veškeré informace o dění v mateřské škole jsou zveřejněny na úvodní stránce https://www.ms-louky.info

Jídelníček Louky
pátek 14.6.

Přesnídávka

štípský doutník, krůtí pomazánka, zelenina,mléko /1/a,b,7,/ jablko, čaj

Ob

Oběd

vývar s nudlemi /1a, 3,9/ treska na bylinkách, bramborová kaše, šťáva /1a,7,4,/

Sv

Svačina

makový závin, čaj /1a,7,/

Za dobré jídlo ručí
Ilustrace jídla
Dita O.
Vedoucí stravování

Seznam alergenů

publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13. 12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU

ČísloPopisPodrobnosti
1.OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEKpšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich
2.KORÝŠI a výrobky z nich
3.VEJCE a výrobky z nich
4.RYBY a výrobky z nich
5.PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY) a výrobky z nich
6.SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) a výrobky z nich
7.MLÉKO a výrobky z něj
8.SKOŘÁPKOVÉ PLODYmandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich
9.CELER a výrobky z něj
10.HOŘČICE a výrobky z ní
11.SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM) a výrobky z nich
12.OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2
13.VLČÍ BOB (LUPINA) a výrobky z něj
14.MĚKKÝŠI a výrobky z nich
Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín 2Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín 2